Mijn account

Algemeen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze online aanbiedingen, op alle door ons aangegane overeenkomsten van www.Joyline-Creations.nl. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van artikelen aan onze klant.
2 Onder ‘klant’ moet worden verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
3 Door het gebruik van de internetsite van www.Joyline-Creations.nl. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite(s).
4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5 Indien ook de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
6 Joyline-Creations behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Overeenkomst
1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Joyline-Creations komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Joyline-Creations gelden hierbij als bewijs.
2 De door ons aan de klant verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De klant wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen en akkoord te zijn met onze algemene leveringsvoorwaarden, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kunnen verenigen.
3 Informatie, afbeeldingen en mededelingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Afwijkingen in o.a. gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen op foto kunnen qua kleur afwijken van de echte kleur.
4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen
1 Onze prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 De actuele prijzen zijn die prijzen vermeld op de internetsite tijdens het moment van de bestelling, eventueel eerder gepubliceerde prijzen vervallen daarbij.
3 Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen prijzen niet verhoogd worden tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld, en gelden voor levering binnen Nederland.
 
Artikel 4. Betaling
1 Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de internetsite www.Joyline-Creations.nl tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Betaling dient te geschieden in Euro
3 Indien de klant niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht levering op te schorten.
4 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Verzending en levering
1 Joyline-Creations heeft de meeste artikelen op voorraad. Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de betaling.
2 Indien een product geheel of gedeeltelijk niet op voorraad is, zal contact met de klant worden opgenomen. De producten die niet meer op voorraad zijn worden kosteloos nagezonden of de reeds betaalde gelden, ter waarde van de niet meer op voorraad zijnde producten, worden geretourneerd aan klant.
3 De opgegeven levertijden zijn indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant nooit recht op schadevergoeding. De klant is gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien de levertermijn is overschreden met meer dan30 dagen. Eventueel reeds betaalde gelden zullen door Joyline-Creations worden geretourneerd.
4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5 De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. Bij het niet kunnen afleveren door incorrecte gegevens van klant kunnen eventuele extra afleverkosten in rekening gebracht worden.
6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
7 De klant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
8 Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.
9 De levering van de producten geschiedt via TNT Post, tenzij anders aangegeven op het bestelformulier. De kosten voor verzending komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.  Ook bestaat er de mogelijkheid om de bestelling af te halen, hierdoor komen verzendkosten te vervallen.
10 Eventuele retourzendingen aan Joyline-Creations zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden..
11 Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart de klant zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord en op dat moment gaat het eigendom en het risico over op de klant. Mocht de klant onverhoopt een beschadigde bestelling ontvangen, dient de klant Joyline-Creations hiervan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis te stellen. In geval dat de fout bij Joyline-Creations ligt, zullen de producten kosteloos worden gerepareerd/vervangen. De klant dient de artikelen voldoende gefrankeerd terug te sturen naar Joyline-Creations. Wanneer u verzuimt Joyline-Creations in te lichten met betrekking tot vervoersschade of wanneer u dit te laat doet, dan vervalt uw recht op garantie.

Artikel 6. Afkoelingsperiode en retourzendingen
1 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling het recht, om zonder opgave van redenen, de artikelen binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Joyline-Creations worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand voor consumenten.
Deze zichtperiode is niet van kracht wanneer er sprake is van klantspecifieke orders mbt. modellen cq. aantallen.
2 Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd.
3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
    - niet schriftelijk aangemeld wordt
    - gebruikt is
    - beschadigd is
    - een beschadigde verpakking heeft
    - niet in de originele verpakking wordt geretourneerd   
Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door Joyline-Creations worden beoordeeld en vastgesteld.
4 De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1 Op al onze producten wordt eigendom voorbehouden, voordat de betaling van deze factuur en/of alle andere betalingsverplichtingen aan Joyline-Creations zijn voldaan.
2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Joyline-Creations aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Joyline-Creations daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van het recht van de klant.
2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Joyline-Creations de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, zonder dat de wederpartij enig recht heeft op schadevergoeding.
3 Joyline-Creations geeft 30 dagen garantie op de aangekochte artikelen, mits dat het artikel normaal gebruikt is. Neem ten alle tijden schriftelijk contact op met Joyline-Creations. Deze garantie geldt niet in de gevallen dat artikelen niet op de juiste wijze zijn opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of zij de artikelen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien. Verkleuring door b.v. contact met water, schoonmaakmiddelen, cosmetica, parfum, transpiratie en dergelijke zijn ook uitgesloten.
De toepasselijkheid van de garantie is uitsluitend ter beoordeling van Joyline-Creations.
4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant of derden ontstaan door hele of gedeeltelijke na)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.
5 Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant.
6 Indien Joyline-Creations, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7 Wat betreft alle sieraden aanvaard Joyline-Creations geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verkleuring en/of aantasting als gevolg van: de zuurgraad van de huid, water, parfum, alle andere huid-haarverzorgingsproducten en/of door een andere substantie en/of oorzaak.( zoals verkeerd opbergen in hete en/of vochtige ruimtes)

Artikel 9. Overmacht
1 In geval van overmacht is Joyline-Creations niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2 Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waardoor Joyline-Creations haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Joyline-Creations. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Persoonsgegevens
1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Joyline-Creations. geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen; het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site; het kunnen doen van persoonlijke aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor de klant relevante informatie of nieuwsbulletins.
2 De gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen
1 Op de door ons aangegane overeenkomsten alsmede deze leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Diversen
1 Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van Joyline-Creations over te nemen, te vermenigvuldigen danwel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Joyline-Creations.
2 www.Joyline-Creations.nl is de online shop van Joyline-Creations, welke is gevestigd te Zandvoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70737738.
3 Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan een door Joyline-Creations geleverd product, moeten door de klant binnen 8 dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per e-mail naar info@joyline-creations.nl  met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het bestelnummer waarmee de betreffende producten zijn besteld.

Privacy verklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. joyline-creations.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

joyline-creations.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-04-2023 16:20:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens

• Telefoonnummer

• Factuuradres

• Emailadres

• Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

• per e-mail

• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
joyline-creations.nl
Kostverlorenstraat 92-E

2042 PK. Zandvoort
info@joyline-creations.nl

Winkelwagen